20160429_175753L’auditoria energètica és l’aplicació d’un conjunt de tècniques i procediments que permeten determinar el grau d’eficiència en la utilització de l’energia, conèixer la situació energètica de les instal·lacions, processos i equips fonamentals i identificar els potencials d’estalvi i la seva viabilitat econòmica.

Una auditoria energètica inclou:

Anàlisi i mesurament de consums, Rendiments d’instal·lacions, Balanços energètics, Avaluació tècnica i econòmica de mesures d’estalvi

Auditories segons RD 56/2106: El Reial Decret estableix l’obligació de realitzar auditories energètiques per a les grans empreses o grups de societats de més de 250 treballadors o de més de cinquanta milions d’euros de volum de negoci. Aquestes auditories energètiques hauran de cobrir, almenys, el 85 per 100 del consum total d’energia del conjunt de les seves instal·lacions i hauran de realitzar, almenys, cada quatre anys.

Aquestes auditories energètiques s’atendran a les següents directrius:

  1. Han de basar-se en dades operatives actualitzades, mesurades i verificables, de consum d’energia i, en el cas de l’electricitat, de perfils de càrrega sempre que es disposi d’ells.
  2. Abastaran un examen detallat del perfil de consum d’energia dels edificis o grups d’edificis, d’una instal·lació o operació industrial o comercial, o d’un servei privat o públic, amb inclusió del transport dins de les instal·lacions o, si escau , flotes de vehicles.
  3. Es fonamentaran, sempre que sigui possible en criteris de rendibilitat en l’anàlisi del cost del cicle de vida, abans que en períodes simples d’amortització, a fi de tenir en compte l’estalvi a llarg termini, els valors residuals de les inversions a llarg termini i les taxes de descompte.
  4. Hauran de ser proporcionades i prou representatives perquè es pugui traçar una imatge fiable del rendiment energètic global, i es puguin determinar de manera fiable les oportunitats de millora més significativa.

En les auditories energètiques es reflectiran els càlculs detallats i validats per les mesures proposades, facilitant així una informació clara sobre el potencial d’estalvi.

Les dades emprats en les auditories energètiques hauran de poder-se emmagatzemar per a fins d’anàlisi històrica i traçabilitat del comportament energètic.

Les empreses i grups de societats obligats han de conservar l’auditoria energètica en vigor i posar-la a disposició de les autoritats competents per inspecció o qualsevol altre requeriment.

Les empreses i grups de societats obligats seran responsables d’actualitzar la informació continguda en les seves auditories, d’acord amb les condicions que estableixi el Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme, per a procedir a l’actualització de la informació continguda en el Registre Administratiu d’Auditories Energètiques.

Les auditories energètiques no han de contenir clàusules que impedeixin transmetre les conclusions de l’auditoria als proveïdors de serveis energètics qualificats o acreditats, a condició que el client no s’hi oposi, i en tot cas, respectant la confidencialitat de la informació