analizador red2.pngDIAGNOSTIC ENERGETIC

El diagnòstic energètic té com a objectiu obtenir una visió global de la situació energètica de la instal·lació, identificant el potencial d’estalvi energètic. Un diagnòstic o informe energètic inclou:

Anàlisi de consums facturats

Anàlisi de contracte de subministrament

Punts de millora instal·lacions

Punts de millora de la gestió

 

monitorizacion-instalacion-fotovoltaica-L-htinsuMONITORITZACIO DE  CONSUMS

Quan es pot mesurar allò del que es parla i es pot expressar en nombres, es coneix alguna cosa del tema; però quan no es pot mesurar, quan no es pot expressar en nombres, el coneixement és pobre i insatisfactori. “Lord Kelvin”

Instal·lacions de monitorització de consums: Lloguer del servei o venda; Amb enviament de dades .; Instal·lació de data loggers per mesures temporals d’avaluació.

img.gasnaturalOPTIMITZACIO CONTRACTACIO

Anàlisi de la contractació de subministrament en funció de les necessitats i les possibilitats del mercat per obtenir el menor cost de l’energia.

 

 

 

 

formacionFORMACIO Y SENSIBILITZACIO

Col·lectius que volen aprofundir l’estalvi i l’eficiència energètica:

Empreses, Centre educatius, Entitats i col·lectius socials, Comunitats de veïns, Administració pública.

 

 

etiqueta-certificado-energetico-cortadaCERTIFICACIO ENERGETICA EDIFICIS EXISTENTS

Regulada per l’art. 14 del RD 235/2013 i per l’article 83.3 de la Llei d’Economia Sostenible. És obligatòria per als següents casos: En cas de compravenda de la totalitat o part d’un edifici existent, el certificat es lliura a l’adquirent. Quan sigui arrendat s’exhibeix i es posa a disposició de l’arrendatari una còpia del mateix.En tots els casos l’etiqueta s’ha d’incloure en tota la publicitat de venda o arrendament d’edificis o parts d’edificis, nous o existents, indicant en el primer cas si es tracta de la qualificació de projecte o d’edifici acabat (art. 12).